Rec Tech
więcej
Infolinia
509 299 970
Pon. - Sob.
8:00 - 18:00

Warunki Gwarancji

Świadczymy pełny, profesjonalny serwis oferowanych maszyn i urządzeń. 
Możesz skontaktować się z nami bezpośrednio, telefonicznie lub poprzez formularz serwisowy.
Dla pełnej  przejźystości oferownych przez produktów oraz usług zapoznaj się z warunkami gwarancji i reakcji serwisowych.


 

1. Firma Rec Tech gwarantuje, że urządzenie wymienione na 1 stronie zostało zbudowane zgodnie ze sztuką , posiada parametry wymienione w przekazanej specyfikacji, jest wolna od wad fizycznych oraz że będzie funkcjonowała prawidłowo przy jej normalnym użytkowaniu.

W przypadku wadliwości produktu lub w przypadku braku jego podstawowych właściwości albo gdy wykazuje uszkodzenia w okresie gwarancyjnym w wyniku wad produkcyjnych lub materiałowych, Sprzedawca zapewni Kupującemu naprawę produktu lub jego wymianę ( w przypadku niewielkich urządzeń ), wyłączając z tego pozostałe roszczenia gwarancyjne.

2. Dozwolone jest wykonywanie wielu napraw.

3. Gwarancyjnym warunkiem wstępnym jest to, że montaż, instalacja i obsługa produktu dokonywane są przez Sprzedającego, przez upoważnionego dealera Sprzedawcy lub przez wykwalifikowany i autoryzowany przez Sprzedawcę personel. ( w prostych urządzeniach dopuszcza się możliwość instalacji przez kupującego )

4. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i zaczyna się z dniem dostawy. Okres ten dotyczy również części zamiennych, stosowanych w czasie trwania gwarancji. Skutkiem tego okres gwarancji dla produktów oryginalnych nie ulega wydłużeniu.

5. Zakres gwarancji:
Gwarancja nie obejmuje naprawy, które wynikają z niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z instrukcją / dokumentacją dołączoną do maszyny. Nie obejmuje awarii wywołanych przyczyną zewnętrzną, uszkodzeń mechanicznych,  modyfikacją przez osoby nieuprawnione, niewłaściwą konserwacją przez użytkownika w tym zaniechanie działania. Nie obejmuje również niewłaściwej regulacji urządzenia lub złego ustawienia parametrów produkcji. W interesie Użytkownika jest zachowanie dowodu na użyte materiały eksploatacyjne, które muszą być wymieniane przez użytkownika w czasie eksploatacji.

Jeśli nie zostaną dotrzymane warunki specyfikacyjne, dokumentacyjne lub odpowiednie instrukcje nie zostaną zachowane, lub jeśli produkt został zmodyfikowany, gwarancja traci swoją ważność, z wyjątkiem sytuacji, w której Kupujący udowodni, że zgłaszane uszkodzenie nie zostało spowodowane żadną z wyżej wymienionych przyczyn.

Kupujący musi dokonać szczegółowej inspekcji przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń z chwilą jej otrzymania i niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich, ewentualnych uszkodzeniach lub brakach. Ponadto, wszelkie wizualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłaszać Sprzedającemu na piśmie, lecz nie później niż w okresie dwóch tygodni od daty dostawy.

Gwarancja nie obejmuje części ulegających zużyciu oraz produktów uszkodzonych w wyniku niewłaściwej obsługi, nieupoważnionego użycia lub nieodpowiedniego przechowywania.

W czasie trwania okresu gwarancyjnego, Sprzedawca może wymienić uszkodzone części na nowe lub dokonać ich naprawy, pod warunkiem, że nie uległy one uszkodzeniu w wyniku umyślnych działań Kupującego  oraz:

  • normalnego zużycia
  • uszkodzeń powstałych w wyniku niepodporządkowania się wymogom dotyczącym obsługi i      utrzymania, zalecanym przez Sprzedającego.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku modyfikacji części lub zastosowania części obcych przez      Kupującego lub obsługującego.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku dokonywania przez kupującego ewentualnego strojenia i kalibracji zaworów i elementów elektronicznych albo uszkodzenia lub zerwania zabezpieczających plomb fabrycznych .
  • uszkodzeń powstałych w wyniku spóźnionej wymiany części ulegających zużyciu.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku napraw lub ingerencji nieupoważnionych osób.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku przetwarzania plastiku ( materiału ) o właściwościach ściernych lub niszczących (zanieczyszczonych materiałem obcym) oraz korozji powstałej w wyniku niewłaściwej obsługi lub utrzymania.
  • uszkodzeń powstałych w wyniku stosowania nieodpowiednich środków chłodzących lub       stabilizujących temperaturę.

6. Zgłoszenie awarii: Awarie należy zgłaszać natychmiast, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od jej powstania, pisemnie przesyłając  e-mailem na adres serwis@rec-tech.pl: jakiego urządzenia dotyczy, typ, numer fabryczny z tabliczki znamionowej, objawy awarii, stan obecny, dokładny adres eksploatacji i telefon kontaktowy zgłaszającego. Eksploatacja maszyny ze zgłoszoną awarią może skutkować utratą gwarancji.

7. Gwarant, dla zgłoszeń przekazanych do godziny 15.00 dnia roboczego, zobowiązuje się do reakcji serwisowej w ciągu 48 godzin czyli do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia celem weryfikacji zgłoszenia oraz doprecyzowania działań  przystąpienia do usunięcia awarii w jak najkrótszym czasie. W przypadku konieczności sprowadzenia części, czas naprawy przedłuży się o czas niezbędny do jej sprowadzenia. W żadnym przypadku firma REC-TECH nie ponosi odpowiedzialności w razie zgłoszenia roszczeń z tytułu poniesionych strat, zarówno użytkownika uszkodzonej maszyny jak i jego zleceniodawców / firm współpracujących,  ani szkód ubocznych spowodowanych awarią maszyny,  w tym utraty spodziewanych korzyści. Firma REC-TECH  nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu dostawy urządzeń i maszyn. Wszelkie pisma i roszczenia muszą mieć formę pisemną i zostać dostarczone do firmy pocztą polską za potwierdzeniem odbioru. 

7. Okres gwarancji  na części użyte do naprawy obowiązuje do końca okresu gwarancyjnego maszyny.

W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej, użytkownik poniesie pełne koszty z tym związane.

Obsługa gwarancyjna obejmuje wszystkich użytkowników, którzy nie mają zaległości w rozliczeniach z  Gwarantem.

8. Gwarancja jest ważna tylko na terenie Polski i tylko dla maszyn zakupionych w firmie REC-TECH ANNA MUCHA DYSTRYBUTORA GENOXTECH W POLSCE

 9. Gwarant : REC-TECH  WROCŁAW 8951836601